Nieuws


Verslag Ledenvergadering 27 maart 2017 | 01.06.2017

Verslag Ledenvergadering, 27 maart 2017

1. Opening
Voorzitter Rob Koomen heet iedereen welkom en opent de vergadering. Hierna stelt het bestuur zich kort voor.
Monnie de Vries licht het ontstaan toe van BWFO en Parkmanagement op het WFO terrein. Hieruit blijkt dat in de koopcontracten de verplichting is opgenomen dat door de ondernemers bijgedragen moet worden aan de kosten van het onderhoud voor de openbare ruimte en de groenvoorziening. Door het bestuur is Parkmanagement ingeschakeld om dit te coördineren. Tevens treedt de parkmanager op als contactpersoon naar de gemeente.

2. Doelstelling 2017
De doelstellingen voor 2017 zijn:
1. Belangenbehartiging ondernemers;
2. Toezicht houden op de uitvoering door Parkmanagement, w.o. groenonderhoud, herstel kapotte lantaarnpalen/verkeersborden, rioolafvoer;
3. Veiligheid openbare ruimtes door camera’s, wandel- en zebrapaden;
4. Alle bedrijven lid van BWFO, voorkomen ‘freeriders’;
5. Financiële situatie goed, waardoor aanschaf en onderhoud camera’s mogelijk is.

Ons terrein is niet onveilig maar ook niet veilig. Onderling bij de ondernemers is niet bekend als er een inbraak/diefstal is geweest. Bij camera’s kunnen ook besmette kentekens worden waargenomen, dit geldt ook bij langzaam rijdende auto’s. Goede ervaring op andere terreinen.

3. Toelichting over Parkmanagement
Parkmanager Pieter Veeter presenteert zichzelf en geeft aan wat de doelstelling en taken van Parkmanagement zijn.

Doelstelling is het verhogen en behoud van de kwaliteit van bedrijventerreinen.

Primaire taken zijn:
 Beheer en regulier onderhoud groenvoorziening en wegen;
 Beveiliging en toezicht;
 Bewegwijzering;
 Aanspreekpunt voor ondernemers, bestuur BWFO en gemeente. 24/7 beschikbaar en telefonisch bereikbaar; 06-31687195 / pieter@pmmedemblik.nl
Secondaire taken zijn:
Levering en/of bemiddeling voor levering van collectieve diensten voor bedrijven gericht op objectbeveiliging, groenonderhoud en andere collectieve diensten.

4. Cameratoezicht op bedrijventerrein
Voornemen is camera’s te plaatsen op het terrein. Het is preventief, het geeft geen garantie op geen inbraken/diefstallen. Voordeel is dat er direct ingekeken kan worden op een object bij een alarm en een aanrijdinstructie gegeven kan worden aan de alarmopvolging.
De kosten van het onderhoud zijn ca. € 1.500 per jaar. Streefdatum is 2018.

Geïnformeerd wordt naar de wet op de privacy bij het besluit van de camera’s. Door de gemeente is een convenant ondertekend waarin staat vermeld dat het is toegestaan camera’s te plaatsen.
Geadviseerd wordt inventarisatie te doen welke bedrijven camera(‘s) hebben op eigen terrein. De parkmanager pakt dit op.

5. Stand van zaken N23 door Hans Huibers, voorzitter WBG
Op het moment van het uitschrijven van deze vergadering was de N23 nog een aandachtspunt, maar mede door de druk van de WBG zijn de werkzaamheden weer herstart.
Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) stelt zichzelf voor en licht het belang toe van de WBG = Samen sta je sterk! Er gebeurt veel in Westfriesland maar we vertellen het niet. Er gaat niets boven Westfriesland, we hebben mooie bedrijven, een economische motor voor Nederland met een goed toeristisch klimaat. WBG bundelt de krachten van de ondernemers.
Jongeren zijn ook niet op de hoogte van wat de ondernemers in Westfriesland doen. Daarom wordt op 10 april a.s. een regiobijeenkomst georganiseerd ter promotie van de bedrijven richting de jongeren door de 7 Westfriese gemeenten samen met het bedrijfsleven en de scholen. Samen sta je sterk!

6. Rondvraag
 Enkele stoepranden zijn een jaar terug stuk gereden maar nog steeds niet hersteld. Aangegeven wordt dat de melding bekend en met de gemeente is besproken. De reconstructie moet aanbesteed worden, maar het gaat zeker gebeuren. Als de situatie gevaarlijk is, is het herstel ook sneller geregeld. Dit is (gelukkig) niet het geval.
 De heer Strijker geeft aan dat alles op zijn terrein goed geregeld is, waarom een bijdrage betalen? Aangegeven wordt dat het totale terrein goed moet worden onderhouden en daarvoor wordt een bijdrage van € 0,05 per M2 gerekend zodat dit collectief gedaan kan worden.
 De heer Rood geeft aan een probleem te hebben met geparkeerde touringcars. Aangegeven wordt dat dit gemeld moet worden bij de parkmanager.
Ook meldt hij dat de beplanting te dicht tegen zijn hek staat waardoor het hek wordt beschadigd. De parkmanager pakt dit op.
Als laatste meldt de heer Rood last van konijnen te hebben. De faunawet bepaalt dat de oplossing hiervoor op een diervriendelijke manier moet.

 De heer De Lange merkt op dat niemand wil werken op een onveilig terrein, wees collectief!
 Gevraagd wordt of er duidelijk is welke ondernemers wel en niet lid zijn van BWFO. Aangegeven wordt dat 80% heeft betaald.
Getracht wordt de niet-betalende leden te benaderen door duidelijkheid te geven. De freeriders worden ook bezocht door het bestuur en/of parkmanager. Onbekend maakt onbemind; taak van iedereen om het belang door te vertellen. We moeten het samen doen.
Voornemen van het bestuur is jaarlijks een ledenvergadering te houden, de website te actualiseren en via nieuwsbrieven de leden te informeren. Taak is de zichtbaarheid van onze club te vergroten.
Aandachtspunt is de kosten, daarom belangrijk dat alle ondernemers lid worden, waarna ook mogelijkheden tot investeren zijn.
 Vanuit de ondernemers op de Tomatenmarkt wordt aangegeven dat er veel overlast is op de groenstrook door vissers, en het uitlaten van honden Parkmanager gaat stadstoezicht benaderen om te gaan handhaven.
Belangrijk is dat de bedrijven op de Tomatenmarkt lid worden, zodat wellicht op de locatie ook een camera geplaatst kan worden. Voordeel is dat de Tomatenmarkt een woongebied heeft, jullie zien meer, maar nadeel is dat jullie er ook last van hebben.
Meld het aan de parkmanager.

7. Sluiting
Rob Koomen bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng, zegt het voort….
Dank aan de Rabobank voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte en regelen van de catering.
Hierna wordt de vergadering om 21.25 uur gesloten.